ivory.com.pl

Bogactwo możliwości dzięki połączeniu z firmą MAXIM

Miło nam poinformować, że dla poszerzenia Twoich możliwości, połączyliśmy się z wiodącym na rynku europejskim producentem kubków reklamowych, firmą MAXIM.

Dbamy o Twoją wygodę i skuteczność

Od teraz masz do dyspozycji połączoną ofertę dostępną u jednego Opiekuna Handlowego. Korzystasz przy tym z najwyższego rabatu wypracowanego w jednej z firm.

Gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie

Teraz jeszcze lepiej zadbamy o Twój komfort, dając Ci gwarancję bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Począwszy od poziomu organizacji, której etyczne praktyki potwierdził audyt SMETA, przez badanie trwałości dekoracji w centrach Imerys i Winterhalter, kończąc na rękojmi w zakresie kontaktu zdobionych produktów z żywnością, co potwierdzają testy przeprowadzane przez SGS i Intertek.

Zdecydowanie większe moce przerobowe

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu jesteśmy teraz w stanie produkować blisko 30 tysięcy kubków dziennie. Istotne są również prawdopodobnie największe w Europie ponad 5-milionowe stany magazynowe, które znacznie zwiększą możliwości oferowania kubków Twoim klientom.

Jeszcze szybsza realizacja zamówień

Do Twojej dyspozycji oddajemy dwa warianty przyspieszonej realizacji zleceń. Dzięki temu Twoje zamówienie może zostać zrealizowane już w 5 dni (opcja Last Minute) lub 2 dni (opcja Fast Track).

Dużo większy wybór produktów

Dodatkowo zdecydowanie poszerza się nasz asortyment - obecnie proponujemy ok. 200 modeli. Od stylowo wyglądających kubków matowych, przez wyrafinowane fasony filiżanek, aż po subtelne szkło. Jeśli uważnie śledzisz rynkowe trendy, koniecznie zwróć uwagę na futurystyczne i modne kubki termiczne z linii Galaxy.

Nieograniczone możliwości zdobień

Nowe, bogate techniki barwienia podkreślą wyjątkowość brandu, a oryginalne i wyszukane zdobienia, wśród których znajdziesz m.in. grawer przestrzenny, ekonomiczny i trwały druk bezpośredni czy zdobienie ręczne Handmade wyróżnią Twoją ofertę na tle konkurencji.

Szeroki potencjał brandingu opakowań

A to wszystko w odpowiednio dopasowanych opakowaniach, które również można zdobić tak, aby wzmacniały rozpoznawalność brandu Twojego klienta.

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
Przemek Gruszczyński tel: +48 883 787 535
Ula Wietocha tel: +48 790 787 202
Magda Skibowska tel: +48 883 765 706

Zapoznaj się z pełną ofertą na www.maxim.com.pl


A wealth of possibilities thanks to the merger with MAXIM company

We are pleased to inform you that in order to expand your capabilities, we have joined the MAXIM company, a leading manufacturer of promotional mugs on the European market.

We care about your comfort and effectiveness

From now on, you have a combined offer available from one Sales Assistant. At the same time, you benefit from the highest discount earned in one of the companies.

Guarantee of safety at every stage

Now we can take even better care of your comfort, giving you a guarantee of safety at every stage of the order. Starting from the level of the organization, whose ethical practices were confirmed by the SMETA audit, through testing the durability of decorations in the Imerys and Winterhalter centers, ending with the guarantee of contact of decorated products with food, which has been confirmed by tests carried out by SGS and Intertek.

Definitely more processing capacity

Thanks to a modern machine park, we are now able to produce nearly 30,000 mugs a day. Also important are probably the largest stocks in Europe, over 5 million, which will significantly increase the possibilities of offering mugs to your customers.

Even faster order fulfillment

We offer you two variants of accelerated execution of orders. Thanks to this, your orders can be processed in 5 days (Last Minute option) or 2 days (Fast Track option).

A much larger selection of products

In addition, our assortment is definitely expanding - we currently offer about 200 models. From stylish-looking matt mugs, through sophisticated cup designs, to subtle glass. If you follow market trends carefully, be sure to pay attention to the futuristic and fashionable thermal mugs from the Galaxy collection.

Wide packaging branding potential.

And all this in properly matched packaging, which can also be decorated in such a way as to strengthen the brand's recognition.

Have questions? Want to know the details?

We are at your disposal:
Jacek Lasota phone: +48 883 787 384

Discover more at www.maxim.com.pl


Umfangreiche Möglichkeiten dank dem Zusammenschluss mit der Firma MAXIM

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir uns, um Ihnen noch mehr Möglichkeiten zu bieten, mit dem auf dem europäischen Markt führenden Produzenten von Werbebechern, der Firma MAXIM, zusammengeschlossen haben.

Wir sorgen für Komfort und Effizienz

Ab jetzt steht Ihnen das komplette Angebot aus einer Hand zur Verfügung. Sie können dabei den höchsten Händlerrabatt in Anspruch nehmen, den Sie zuletzt bei einem der Unternehmen erhalten haben.

Sicherheitsgarantie in jeder Phase

Wir sorgen jetzt noch besser für Ihren Komfort, indem wir Ihnen in jeder Phase der Auftragsabwicklung eine Sicherheitsgarantie geben. Das beginnt auf der Ebene der Organisation, deren ethische Geschäftspraktiken ein SMETA-Audit bestätigt hat und umfasst zudem die Prüfung der Beständigkeit der Dekoration in Prüfinstituten von Imerys und Winterhalter sowie die Gewährleistung der LFGB-Normen, die mit von SGS und Intertek durchgeführten Tests belegt wird.

Entschieden größere Fertigungskapazitäten

Mit dem modernen Maschinenpark sind wir jetzt in der Lage, fast 30000 Becher täglich zu produzieren. Wesentlich ist auch der mit über fünf Millionen Stück wahrscheinlich europaweit größte Lagerbestand, der die Möglichkeiten, Ihren Kunden Becher anbieten zu können, erheblich vergrößert.

Noch schnellere Ausführung von Bestellungen

Wir bieten Ihnen zwei Varianten einer beschleunigten Ausführung von Aufträgen an. Dadurch kann Ihre Bestellung innerhalb von fünf Tagen (Option Last Minute) oder zwei Tagen (Option Fast Track) ausgeführt werden.

Viel größere Produktauswahl

Darüber hinaus erweitert sich unser Sortiment erheblich. Gegenwärtig bieten wir etwa 200 Modelle an. Von stilvoll aussehenden mattfarbenen Bechern über kunstvoll gestaltete Tassen bis zu feinem Glas. Wenn Sie aufmerksam Markttrends verfolgen, werfen Sie bitte unbedingt einen Blick auf die futuristischen und modischen Thermobecher aus der Galaxy-Serie.

Erhebliches Potenzial beim Branding von Verpackungen.

Die Artikel befinden sich in passenden Verpackungen, die man ebenfalls so gestalten kann, dass sie den Wiedererkennungswert der Marke Ihres Kunden stärken.

Haben Sie Fragen? Wollen Sie Details kennenlernen?

Wir stehen Ihnen zur Verfügung:
Jacek Lasota Handynummer: +48 883 787 384

Machen Sie sich mit dem vollständigen Angebot bekannt unter www.maxim.com.pl